Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

Ochrana osobních údajů

Společnost URC Systems, spol. s r.o. je ode dne 25. 5. 2018 „GDPR ready“ a přijala veškerá bezpečnostní opatření vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vaše data/osobní údaje jsou tedy v bezpečí. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou dispozici níže.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost URC Systems, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovice, Vrahovická 825/156b, PSČ: 798 11, IČO: 255 47 526 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

OSOBNÍ ROZSAH
Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti https://www.urc-systems.cz/ („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se Společností či nikoliv („Subjekty údajů“).
Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY
Společnost zpracovává zejména následující Osobní údaje:

 1. jméno a příjmení;
 2. datum narození;
 3. rodné číslo;
 4. kontaktní a/nebo doručovací adresa;
 5. telefonní číslo;
 6. emailová adresa;
 7. IP adresa;
 8. informace o zařízení využívaného k poskytnutí služeb.

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

 1. poskytování produktů a služeb Společnosti;
 2. interní vyhodnocení poskytovaných služeb a případné zlepšení poskytovaných produktů a služeb; a
 3. ochrana oprávněných zájmů Společnosti.

Pokud s tím udělíte souhlas, Společnost bude oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem poskytování marketingových informací a nabídek.
Nad rámec výše zmíněného je Společnost oprávněna zasílat Subjektům údajů obchodní sdělení za podmínek stanovených Zákonem o některých službách informační společnosti, tj. pokud Společnost získá od Subjektu údajů podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření. Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu 3 let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů.

GOOGLE ANALYTICS
Společnost na Webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje Společnosti sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti Webových stránek.
Služba Google Analytics využívá rovněž souborů Cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a Společnost k nim nemá přístup. K ochraně osobních údajů společností Google LLC viz https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Společnost, jakožto správce Osobních údajů, tímto v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje Subjektům údajů své kontaktní údaje:
URC Systems, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Vrahovice, Vrahovická 825/156b, PSČ: 798 11, IČO: 255 47 526
Pro účely komunikace se Společností ohledně těchto zásad může Subjekt údajů dále využít telefonní číslo +420 582 337 255.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Subjekty údajů mají následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 4. právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
 5. právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
 6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu Webových stránek, který byl přebraný od třetích stran.
Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé Subjektu údajů v souvislosti s užíváním Webových stránek Společnosti.
Společnost si vyhrazuje právo obsah Webových stránek dle svého uvážení a bez nutnosti předem upozorňovat Subjekty údajů kdykoliv pozměnit.

© URC Systems, spol. s r.o., 2024