Menu

Průzkumně-rušicí systémy

Rádiový průzkum a sledování

 • SYMON Stationary

  Stacionární systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Mobile

  Mobilní systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Portable

  Přenosný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Collector

  Výstražný bezobslužný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON Craft

  Vzdušný systém rádiového průzkumu a sledování

 • SYMON SW

  Aplikace podpory rádiového průzkumu, sledování a rušení

 • AKRS

  Aplikace analýzy a klasifikace rádiových signálů

Rádiové rušení

Bezpečnost

 • JUPITER

  Mobilní operační, spojovací a monitorovací centrum

 • C2VAN

  Mobilní velitelské, spojovací a monitorovací centrum

 • INCREMO

  Zásahový vozidlový systém

 • C4S

  Platforma podpory velení, řízení a koordinace silových složek

 • C2AP

  Aplikace podpory velení, řízení a integrovaných lokalizačních služeb

 • REDBAC

  Aplikace podpory výkonu služby

Bezosádková pozemní vozidla

URC Systems na workshopu Katedry zpravodajského zabezpečení

28. 11. 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se na Klubu Univerzity obrany uskutečnil historicky první workshop, konaný při příležitosti založení Katedry zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany.
Jeho tématem bylo „Vzdělávání v oblasti vojenského zpravodajství a zpravodajského zabezpečení AČR – historie a budoucnost“. Workshopu se zúčastnili zástupci strategicko-operační úrovně velení a řízení a taktického stupně Armády České republiky, i zástupci akademické obce.

Mezi řadou významných hostů byl ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) brigádní generál Jan Beroun, ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje ministerstva obrany (OVPzEB MO) plukovník gšt. Vladimír Lang, prorektor pro kvalitu UO doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. a děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník gšt. Ivo Pikner.

Děkan Fakulty vojenského leadershipu, který jménem rektora – velitele UO přivítal všechny přítomné, ve svém vystoupení zdůraznil potřebu vzdělávání v oblasti VZ a zpravodajského zabezpečení AČR (ZZ AČR), která vedla k založení nové katedry. „Tato katedra dnem 1. září 2018 historicky navázala na svou předchůdkyni – Katedru vojenského zpravodajství a elektronického boje. Všem jejím příslušníkům přeji mnoho úspěchů a zdaru v další práci a edukačních aktivitách,“ uvedl plukovník gšt. Pikner.

Programově byl workshop rozdělen na dvě části. V úvodu se účastníkům představil plukovník gšt. Libor Kutěj, který na základě výsledků výběrového řízení bude od 1. února 2019 zastávat funkci vedoucího K-111. Cílem první části bylo vyměnit si názory a diskutovat otázky budoucnosti vzdělávání zabezpečovaného UO, respektive K-111. Doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D. představil specifika výchovy a vzdělávání důstojníka AČR. V návaznosti na jeho vystoupení seznámil podplukovník Petr Hlavizna, zastupující vedoucí K-111, všechny přítomné se schopnostmi katedry a výzvami, které před akademickými pracovníky stojí. Dále objasnil způsob, jakým katedra bude naplňovat svoji nejvyšší prioritu – výchovu a vzdělávání důstojníků specialistů zpravodajských a průzkumných vojenských odborností. Ředitelé VZ a OVPzEB MO jako gestoři vojenských odborností VZ a ZZ AČR, ve svých vystoupeních specifikovali požadavky směrem ke K-111 a UO jako takové. Požadovanou prioritou odborníků z praxe směrem ke K-111 je flexibilita. Katedra musí být schopna adekvátně reagovat na změny v bezpečnostním prostředí, které musí implementovat do výchovného a vzdělávacího procesu.

Druhá část workshopu proběhla za účasti studentů 4. a 5. ročníku, studijních modulů – Management informačních zdrojů, Velitel průzkumných jednotek a Radioelektronický boj. Studentům byly prezentovány požadavky na schopnosti, znalosti a dovednosti, které na ně jako na budoucí důstojníky – specialisty AČR budou po skončení UO kladeny.

Ředitelé VZ a OVPzEB MO a velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plukovník gšt. Pavel Varmus v rámci workshopu ocenili doc. Ing. Oldřicha Horáka, CSc., odborníka na oblast zpravodajství, za jeho celoživotní přínos a dlouholetou práci ve prospěch zpravodajské komunity.

Součástí workshopu byla prezentace systémového řešení v oblasti C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) a praktická ukázka prostředků elektronického boje, jež představil partner akce – URC Systems, spol. s r.o. Organizátoři děkují společnosti za její podíl na úspěšném průběhu workshopu.

Setkání tohoto typu jsou pro rozvoj odborností VZ a ZZ AČR velmi podstatná a je na místě i nadále vzájemně komunikovat a v pracovních jednáních pokračovat.

Autoři: Karel Michenka, Jolana Fedorková

Článek i s fotografiemi zde.

 

© URC Systems, spol. s r.o., 2024